За Perl работодатели платят в 1,5 раза больше чем за PHP (LJ)

Как интересно!