Regnum: Большие дяди считают, что главное в школьном интернете — EГЭ. Наивные

Êîìèññèÿ Ìîñãîðäóìû îáñóäèëà ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåò-ðåñóðñîâ â ñòîëè÷íûõ øêîëàõ: REGNUM