WebMoney обозначила свою позицию по поводу Закона об НПС

WebMoney áîçíà÷èëà ñâîþ ïîçèöèþ ïî ïîâîäó Çàêîíà îá ÍÏÑ | îÂåáÌàíè.Ðó - âñ¸ î WebMoney