Yahoo! отказалась от системы рекламы в RSS

Yahoo! отказалась от рекламы в RSS