Федеральная антимонопольная служба возбудилась на Microsoft

åäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà - ÔÀÑ Ðîññèè âîçáóäèëà äåëî â îòíîøåíèè êîðïîðàöèè Microsoft