Киргиза судят за выкладывание образца бюллетеня для голосования (Regnum)

ÌÂÄ Êèðãèçèè ïðîâîäèò ðàññëåäîâàíèå ïî ôàêòó íåçàêîííîãî îïóáëèêîâàíèÿ èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ â Èíòåðíåò: REGNUM