Regnum: Треть рунетчиков сидит в дейтинговых сервисах?

Êàæäûé òðåòèé ïîëüçîâàòåëü èíòåðíåòà çàðåãèñòðèðîâàí íà ñàéòå çíàêîìñòâ? Èññëåäîâàíèå ÈÀ REGNUM: REGNUM