Домены, содержащие «Сочи» в названиях, будут отбирать (блог)

îìåíû ñ îëèìïèéñêèìè íàçâàíèÿìè áóäóò îòáèðàòü? / áåñïî÷âåííûå ôàíòàçèè î ïîèñêîâûõ ñèñòåìàõ è áèçíåñå / 16:07 - Saturday, 7th June 2008