Осужден мошенник «торговавший» через Интернет конфискатом (Regnum)

Çà ìîøåííè÷åñòâî â ñåòè èíòåðíåò àñòðàõàíåö îñóæäåí íà òðè ãîäà òþðüìû: REGNUM