DEFA Interaktiv отвечает на вопросы о работе с региональными продакшенами

àçâèòèå âåá-ïðîäàêøåíà â ðåãèîíå. Âçãëÿä íà âîïðîñ ñ òî÷êè çðåíèÿ ÒÎÏ-ñòóäèé ðóíåòà (÷àñòü 2) - CMS Magazine