Структура рынка мобильной рекламы и маркетинга по каналам доставки

ûíîê ìîáèëüíîé ðåêëàìû è ìàðêåòèíãà â Ðîññèè è ìèðå - àíàëèç Json & Partners - Ìîáèëüíûé ìàðêåòèíã è ðåêëàìà