Юрий Федулов (директор «АиП» е Питере): «50% усилий нашего офиса — на Европу»

Àøìàíîâ è ïàðòíåðû» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå: ïîëîâèíà íàøåé àêòèâíîñòè áóäåò íàïðàâëåíà íà Çàïàä