Составлен рейтинг запросов мобильных пользователей (Procontent)

çëåò ïîïóëÿðíîñòè "Îäíîêëàññíèêîâ" â ìîáèëüíîì èíòåðíåòå - ñòàòèñòèêà ïîèñêîâûõ çàïðîñîâ ïîðòàëà WapStart.ru - Ìîáèëüíûé èíòåðíåò: 3G, 4G, LTE