«Яндексу» нужно летнее время (e-generator.ru)

E-generator - àçðàáîòàòü èäåè ñöåíàðèåâ äëÿ àíèìàöèîííûõ îòêðûòîê "Ëåòíåå âðåìÿ".