CTR новой мобильной рекламы Facebook выше CTR веб-рекламы

CTR îáèëüíîé ðåêëàìû Facebook âûøå CTR âåá-ðåêëàìû - Ìîáèëüíûé ìàðêåòèíã è ðåêëàìà