Microsoft впервые приглашает веб-агентства на Innovation Day

ðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì îñåííåì Ôîðóìå êîìïàíèé-ðàçðàáîò÷èêîâ Microsoft Innovation Day - CMS Magazine