Проправительственные силы возбудили «Дело» в отношении «Доктора Веба»; оно последовало вслед за «делом» «Касперского» (ФАС гов Ру)

åäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà - ÔÀÑ Ðîññèè âîçáóäèëà äåëî â îòíîøåíèè ïðîèçâîäèòåëÿ àíòèâèðóñîâ Äîêòîð Âåá ïî ïðèçíàêàì íåêîíêóðåíòíîãî ïîâåäåíèÿ ïðè ðàáîòå ñ ïîñòàâùèêàìè