Рынок веб-разработки в Рунете: тренды и ожидания 2012 года.

ûíîê âåá-ðàçðàáîòêè â Ðóíåòå: òðåíäû è îæèäàíèÿ 2012 ãîäà. Èòîãè èññëåäîâàíèÿ.